Ruszyła rekrutacja do projektu „Aktywnie w stronę zdrowia”

Opublikowano: 1 kwietnia 2017

Projekt zakłada udzielenie kompleksowej pomocy w postaci specjalistycznego poradnictwa i specjalistycznych usług opiekuńczych dla minimum 30 seniorów w wieku 60+ dotkniętych chorobami otępiennymi, z terenu gminy Chełmek w okresie kwiecień – grudzień 2017r.

ulotka

Dla każdego chorego seniora opracowana zostanie Diagnoza i Indywidualny Plan Aktywizacji Chorego, a na koniec sporządzona zostanie Ocena działań. W działania aktywizacyjne włączona zostanie rodzina chorego oraz minimum 15 osobowa grupa wolontariuszy w wieku 60+. Wolontariusze zostaną przygotowani do pracy i prowadzić będą działania na rzecz chorych oraz wspólnoty lokalnej, a równocześnie uczestniczyć będą w zajęciach podtrzymujących ich sprawność fizyczną i psychiczną.

Przykładowe formy poradnictwa:

  1. Psychologiczne– np. pomoc w akceptacji i godzeniu z chorobą stosownie do aktualnego stanu psychicznego i etapu godzenia się z chorobą (Etap 1 – to szok, niedowierzanie i zaprzeczenie chorobie Etap 2 – to bunt i gniew, silne negatywne emocje, chory często prowadzi swoistą walkę z Bogiem, pytanie „dlaczego ja?” Etap 3 – to pertraktacje, faza, w której chory niejako negocjuje z Bogiem warunki wyzdrowienia, robi postanowienia, że jeśli wyzdrowieje, to będzie bardziej dbał o siebie, żył świadomie, lepiej się odżywiał itd. Często pertraktuje również z lekarzem, dopytuje co jeszcze może zrobić, żeby sobie pomóc, w zamian oczekując zapewnienia o wyzdrowieniu. Etap 4 – to depresja, następuje w wyniku wyczerpania organizmu życiem w ciągłym napięciu i lęku przez długi czas. Etap 5 – to akceptacja, następuje „pogodzenie się” z życiem z chorobą lub niepełnosprawnością
  2. Prawne w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, sprawy spadkowe/testamenty, dochodzenie roszczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, pomoc w ustanowieniu opiekuna prawnego, także reprezentowanie spraw chorego przed sądem (pełnomocnictwo procesowe)
  3. Pielęgniarskie–jak pielęgnować odleżyny, rany, odparzenia po pampersach, jak odwrócić i umyć w łóżku chorego, jakie pozycje ułożeniowe zapobiegają odleżynom, trening lekowy, jak radzić sobie z ubieraniem gdy mamy niedowłady? Jak karmić chorego przez zgłębnik lub rurkę dojelitową; pielęgnacja rany wokół stomii i inne stosownie do potrzeb chorego
  4. Socjalne–pomoc w dostępie do świadczeń pomocy społecznej i różnych innych instytucji i PFRON, uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności, renty rehabilitacyjnej, specjalnego zasiłku opiekuńczego, kompletowanie dokumentów, koordynacja wsparcia różnych instytucji, edukacja zdrowotna, mediacje w konfliktach rodzinnych i in.
  5. Aktywizacja ruchowa – edukacja i uświadomienie jak ważna jest rola ruchu w okresie rekonwalescencji; nauka ćwiczeń samodzielnych jak zapobiegać przykurczom, zanikom mięśni, pionizacja, jak przetransportować chorego z łóżka na wózek inwalidzki? nauka chodzenia krok po kroku – jak asekurować chorego przy pierwszych próbach pionizacji?, nauka korzystania ze sprzętu: chodzik, kule, stabilizator, orteza, wózek, umiejętne dobranie stopnia i form aktywności ruchowej do aktualnego stanu zdrowia, wypożyczymy niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy (łóżko, chodzik, kule, wózek, balkonik itp.
  6. Dietetyczne–jak odżywiać się prawidłowo w danej chorobie? Jak w szczególnych przypadkach rurka dożołądkowa, dojelitowa, karmienie przez zgłębnik; jak dobrać jadłospis w okresie zmniejszonej aktywności życiowej (choroba) aby nie doszło do nadwagi i zaburzeń metabolizmu
  7. Neurologopedyczne – ćwiczenia aparatu mowy, stymulacja percepcji słuchowej, wzrokowej, czuciowej, pamięci i myślenia u pacjentów, którzy z powodów neurologicznych utracili całkowicie lub częściowo możliwość werbalnego porozumiewania się.
  8. Inne stosownie do potrzeb – w zależności od stwierdzonego zapotrzebowania przewidujemy też możliwość zorganizowania innego, adekwatnego do stanu zdrowia poradnictwa.

ulotka