Walne zebranie

Opublikowano: 18 maja 2019

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Kreacja zwołuje Walne Zebranie Członków w dniu 17 czerwca 2019r. godzina 17.00 (pierwszy termin). W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin na dzień 17 czerwca 2019r. godzina 17.30. Jako miejsce wyznacza się siedzibę Stowarzyszenia.

Porządek Zebrania:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Zarządu za 2018r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2018r.
  6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018r.
  7. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
  8. Omówienie spraw bieżących i kierunków rozwoju stowarzyszenia.
  9. Zebranie składek.
  10. Wolne wnioski.