Walne zebranie

Opublikowano: 7 lipca 2021

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Kreacja zwołuje Walne Zebranie Członków w dniu 30 lipca 2021r. godzina 17.00 (pierwszy termin). W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin na dzień 30 lipca 2020r. godzina 17.15. Jako miejsce wyznacza się siedzibę Stowarzyszenia.

Porządek Zebrania:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu za 2020r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2020 r.
  6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 r. wraz z dyskusją i wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
  8. Omówienie spraw bieżących i kierunków rozwoju stowarzyszenia.
  9. Zebranie składek.
  10. Wolne wnioski.