Walne zebranie

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Kreacja zwołuje Walne Zebranie Członków w dniu 10 czerwca 2017r. godzina 17.00 (pierwszy termin). W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin na dzień 10 czerwca 2017r. godzina 17.30. Jako miejsce wyznacza się siedzibę Stowarzyszenia.

 

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Zarządu za 2016r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2016 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych począwszy od sprawozdania za 2017 rok według załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości.
 9. Omówienie spraw bieżących i kierunków rozwoju stowarzyszenia.
 10. Zebranie zaległych składek.
 11. Wolne wnioski.