Walne Zebranie 2018

 

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Kreacja zwołuje Walne Zebranie Członków w dniu 08 czerwca 2018r. godzina 17.00 (pierwszy termin). W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin na dzień 08 czerwca 2018r. godzina 17.30. Jako miejsce wyznacza się siedzibę Stowarzyszenia.

 

Porządek zebrania:

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego i przedstawienie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego obrad oraz sekretarza, komisji uchwał i wniosków.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu za rok 2017r.
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu za rok 2017r.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2013-2017r.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej okres 2013-2017r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za okres 2013-2017r.
 10. Przedstawienie propozycji zmian Statutu Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.
 11. Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 13. Wolne wnioski.