Walne Zebranie

Opublikowano: 10 czerwca 2016

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Kreacja zwołuje Walne Zebranie Członków w dniu 30 czerwca 2016r. godzina 17.00 (pierwszy termin). W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin na dzień 30 czerwca 2016r. godzina 17.30. Jako miejsce wyznacza się siedzibę Stowarzyszenia.

 

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu za 2015r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2015 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
 8. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
 11. Wyznaczenie pełnomocnika do podpisywania umów oraz reprezentowania w sporach między Stowarzyszeniem Kreacja a członkami Zarządu na podstawie artykułu 11 ustęp 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 12. Omówienie spraw bieżących i kierunków rozwoju stowarzyszenia.
 13. Zebranie zaległych składek. Przedstawienie planów działania Stowarzyszenia na rok 2016.
 14. Wolne wnioski.