Zarząd

Jolanta Radecka – Prezeska Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych KREACJA

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania, ekonomii społecznej i gender. Posiada 20 letnie doświadczenie w pomocy społecznej, obecnie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku. Od 2009 roku koordynatorka projektów w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Jest członkiem Rady Regionalnej Platformy Współpracy działającej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie na rzecz współpracy środowiska pomocy i integracji społecznej w wypracowaniu efektywnych metod i narzędzi przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie małopolskim, a także członkiem Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych województwa małopolskiego. Aktywnie poszukuje nowych form wsparcia i innowacyjnych metod pracy socjalnej, interdyscyplinarnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych. Pasjonatka terapii naturalnych i alternatywnych metod leczenia.

mail: radecka@kreacja.org

 

Edyta Kocot – Wiceprezeska Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych KREACJA

Absolwentka Kierunku Psychologia Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania w Służbie Zdrowia i Kompetencji Pedagogicznych. Od 2009 r. aktywnie uczestniczy w realizacji szeregu przedsięwzięć na rzecz opieki społecznej współpracując z Ośrodkami Pomocy Społecznej, będąc członkiem Zespołów Interdyscyplinarnych i prowadząc Punkty Konsultacyjne. Zaangażowana w rozwój diagnostyki i terapii dzieci i młodzieży. Kierownik Dziennego Oddziału Psychiatrycznego i Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, oraz placówek rehabilitacyjnych zajmujących się wspieraniem rozwoju psychoruchowego. Aktywnie działająca terapeutka grup oddziałowych oraz diagnosta terapii indywidualnych. Współzałożycielka Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych KREACJA, obecnie Wiceprezeska Zarządu. Prowadzi działalność psychoedukacyjną, szkoleniową w projektach rozwojowych adresowanych do organizacji pozarządowych i innych instytucji pożytku publicznego.

mail: kocot@kreacja.org

 

Edyta Wentrys – Wiceprezeska Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych KREACJA

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz studiów podyplomowych na kierunku terapia pedagogiczna i diagnoza społeczna. Socjoterapeutka, doradca zawodowy. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń poszerzających kompetencje zawodowe oraz wzbogacających metody pracy, w tym staż na oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży. Doświadczona pedagożka, specjalistka w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Aktywnie uczestniczy w realizacji projektów „OHP jako realizator usług rynku pracy” wspierających młodzież o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji, przygotowującą się do wejścia na rynek pracy, wymagającą wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz szkolenia zawodowego.

mail: wentrys@kreacja.org